Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
                                Firma "ErgoTech Jerzy Mórawski" proponuje Państwu współpracę z zakresu:

>    Kompleksowej obsługi firm z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (umowa stała związana z wypełnianiem 22 zadań służby bhp - podstawa prawna § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami)
>    Przeprowadzenia audytu stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
>    Konsultacji, doradztwa w zakresie wymagań prawnych
>    Opiniowania dokumentacji w zakresie prawa pracy, niezbędnej do funkcjonowania firmy (Regulamin Pracy, Zarządzenia itp.)
>    Udziału w kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), Inspekcji Sanitarnej itp.                                  >    Odpowiedzi na nakazy, decyzje, wystąpienia organów kontroli nad warunkami pracy                       >    Organizacji badań czynników szkodliwych dla zdrowia
>    Prowadzenia rejestrów i kart z pomiarów i badań czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy
>    Udziału w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
>    Opracowania dokumentacji wypadków przy pracy
>    Prowadzenia rejestrów wypadków przy pracy
>    Udziału w postępowaniu dotyczącym chorób zawodowych
>    Prowadzenia rejestrów chorób zawodowych
>    Oceny dostosowania stanowiska pracy osób niepełnosprawnych do rodzaju niepełnosprawności
>    Opracowania dokumentacji ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
>    Oceny stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe
>    Opracowania instrukcji stanowiskowych bhp
>    Kontroli warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
>    Bieżącego informowania pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych, celem ich likwidacji
>    Przestrzegania terminowości wykonania przez pracowników badań profilaktycznych.
>    Usystematyzowania i uporządkowania modułowego dokumentacji z zakresu bhp
>    Udziału we wdrażaniu systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy zgodne z normami ISO serii 18000 oraz OHSAS, w tym konsultacji, szkoleń na wyłączną potrzebę firm.
>    Przeprowadzenia analitycznej oceny częstości zagrożeń wypadkowych
>    Wdrożenia racjonalnej gospodarki odzieżą roboczą i sprzętem ochrony indywidualnej
>    Doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
>    Sporządzenia rocznej analizy stanu bhp wraz z wnioskami w zakresie poprawy stanu bhp
>    Doradztwa oraz innych usług w zakresie BHP w zależności od Państwa potrzeb i profilu prowadzonej działalności.